Yoga essonne

Yoga essonne

Présentation du HATHA YOGA


Le cheminement

Yama et Niyama

Asana, les postures

Pranayama, la discipline du souffle

Pratyahara, Dharana, Dyana, Samadhi